Zene Dzennet

Žene koje su obradovane Džennetom

1290 0
Preporuči tekst

www.balkanis.com

Žene koje su obradovane Džennetom

Poznato je da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nekim ashabima, muškarcima, nagovijestio radosnu vijest da će ući u Džennet. Međutim, jesmo li se ikad zapitali da li su neke žene, ashabijke, stekla tu počast? Ako jesu, koje su to?

Ashabijke su, poput ashaba, žudjele za Džennetom i njegovim blagodatima, pa su, poput ashaba, činile sve kako bi postigle velike stepene nagrade, a neke od njih su, zbog veličine imana i svojih djela, nagrađene radosnim nagovještajem da su stanovnice Dženneta.

1. Hatidža bint Huvejlid, radijallahu anha, majka vjernika, supruga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Prije svega to je majka vjernika Hatidža bint Huvejlid, radijallahu anha, koja je obaviještena da joj je Allah pripremio kuću u Džennetu, iz čega proizlazi da je stanovnica Dženneta.

Buhari i Muslim bilježe da je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, došao Džibril, alejhis-selam, i rekao mu: “Prenesi joj (Hatidži) selam od njenog Gospodara i obraduj je kućom u Džennetu u kojoj neće biti buke ni umora.” (Buhari, Sahih, 1699; Muslim, Sahih, 2433)

2. Aiša, radijallahu anha, majka vjernika

U desetak predaja navodi se da je Aiša, radijallahu anha, majka vjernika, za svoga života obradovana da je jedna od stanovnica Dženneta i to je bilo poznato među ashabima, pa se od nekoliko njih prenose izjave u kojima to potvrđuju. Najpouzdanija predaja o tome prenosi se od Abdullaha b. Zijada el-Esedija koji je rekao: “Kada su Talha, Zubejr i Aiša otišli u Basru, Alija je nama u Kufu poslao Ammara b. Jasira i Hasana b. Aliju. Njih dvojica su se popeli na minber. Hasan je bio na vrhu minbera, a Ammar niže njega, pa smo se okupili oko njega (Ammara) i čuo sam Ammara da kaže: ‘Aiša je otišla u Basru i, tako mi Allaha, ona je supruga vašeg Vjerovjesnika na dunjaluku i na ahiretu, ali Allah želi da vas iskuša hoćete li se pokoriti Njemu ili njoj.”

U drugoj se predaji navodi: “Ona (tj. Aiša) je njegova supruga na dunjaluku i na ahiretu.” (Buhari, Sahih, 6687)

3. Hafsa bint Omer, radijallahu anhuma, majka vjernika

U vjerodostojnoj predaji potvrđeno je da je Hafsa, radijallahu anha, za svoga života obradovana da je jedna od stanovnica Dženneta. Prenosi Kajs b. Zejd, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, razveo Hafsu jednim razvodom. Nakon toga, kod nje su došla dvojica njenih daidža, Osman i Kudama, sinovi Maz‘una, a ona je plakala i govorila im: “Tako mi Allaha, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije me razveo zbog toga što me prezire.” Potom je došao Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, te je odjenula džilbab, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Došao mi je Džibril i rekao: ‘Vrati Hafsu! Zaista ona mnogo posti i klanja, i ona je tvoja supruga u Džennetu!’” (Hejsemi je rekao: “Prenosioci hadisa su prenosioci od kojih su predaje bilježene u Sahihu.” Vidjeti: Medžmeuz-zevaid, 9/245. Ibn Hadžer je rekao: “Postoji razilaženje o tome da li je Kajs b. Zejd ashab.“ Vidjeti: Fethul-Bari, 14/482. Šejh Albani hadis je ocijenio sahihom. Vidjeti: Es-Silsiltus-sahiha, br. 2007)

4. Fatima bint Resulullah, alejha ve ala ebihas-selam

Zatim, Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, kćerka Fatima, radijallahu anha. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jedanput joj je kazao: “Zar ne bi bila zadovoljna da (na ahiretu) budeš prvakinja (odličnica, velikodostojnica) žena vjernika ili prvakinja žena ovoga ummeta?”

A u predaji koju bilježi Muslim u Sahihu navodi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Zar ne bi bila zadovoljna da budeš prvakinja žena (među) stanovnicima Dženneta?”

Ovo je hipotetičko pitanje i zapravo obavijest da je Fatima, radijallahu anha, prvakinja žena ovoga ummeta i prvakinja žena u Džennetu. (Buhari, Sahih, 3623; Muslim, Sahih, 2450)

5. Ummu Sulejm el-Gumejsa bint Milhan, radijallahu anha

Ummu Sulejm el-Gumejsa (ili Rumejsa) bint Milhan, radijallahu anha, majka je Enesa b. Malika, radijallahu anhu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ušao sam u Džennet i čuo sam neki šum ispred sebe – bila je to Gumejsa bint Milhan…” (Buhari, Sahih, 3476; Muslim, Sahih, 2456)

Ova plemenita i časna ashabijka pretekla je mnoge muškarce i žene u stepenu nagrade i počašćena je time da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obraduje obaviješću da je od stanovnica Dženneta.

6. Sumejja bint Hajjat, radijallahu anha, prvi šehid u islamu

U nekoliko predaja koje jedna drugu pojačavaju navodi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prenio Sumejji, radijallahu anha, radosni nagovještaj da će biti stanovnica Dženneta. Od Džabira, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prošao pored Ammara i njegovih roditelja koji su bili podvrgnuti mučenju i zlostavljanju pa im je kazao: “Strpite se, porodico Ammarova i porodico Jasirova, vaše boravište je Džennet!” (Hadis bilježe Taberani, El-Evsat, br. 1566, Hakim, El-Mustedrek, Bejheki, Ed-Delail, Ibn Huzejma, Sahih, i dr. Hejsemi, Medžmeuz-zevaid, 9/293, koji kaže: “Prenosioci ovog hadisa su oni od kojih je Buhari bilježio u svom Sahihu, osim Ibrahima b. Abdulaziza el-Mukkavima, a on je pouzdan prenosilac.”)

7. Ummu Zufer el-Habešijja, koja je bila strpljiva u svojoj bolesti

Poznati tabiin Ata b. Ebu Rebah prenosi da mu je Ibn Abbas kazao: “Hoćeš da ti pokažem ženu koja je stanovnica Dženneta?” “Naravno”, rekoh. “Ova crna žena došla je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekla: ‘Allahov Poslaniče, imam padavicu, pa moli Allaha da me izliječi’, a on reče: ‘Ako hoćeš, strpi se i dobit ćeš Džennet, a ako hoćeš, činit ću dovu Allahu da te izliječi’, a ona je rekla: ‘Strpjet ću se! Ali, moli Allaha da se ne otkrivam.’ Pa je zamolio Allaha da se ne otkriva.” (Buhari, Sahih, 3528; Muslim, Sahih, 2576)

Na kraju hadisa Buhari navodi da je Ibn Džurejdž kazao: “Obavijestio me je Ata da je vidio tu visoku crnu ženu, Ummu Zufer, kako se pridržava za ogrtač Kabe.”

Allah, dželle šanuhu, uslišao je dovu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je ova časna ashabijka doživljavala napade padavice, ali ju je Allah i u tom stanju sačuvao od otkrivanja avreta. Allah neka se smiluje ovoj ashabijki! Zbog svoje strpljivosti na iskušenju koje joj je Allah odredio, počašćena je time da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, obraduje da je stanovnica Dženneta.

Interesantno je da je ova časna ashabijka, iako joj je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, garantirao da će ući u Džennet, tražila da zamoli Allaha da sačuva njeno tijelo od otkrivanja, a u stanju u koje je zapadala bila bi opravdana i da se otkrilo nešto od njenog tijela.

Zaista je ova ashabijka divan uzor muslimankama u čednosti! Pa, koja će se povesti za njenim časnim primjerom?

OrizareNews


Preporuči tekst

Related Post