Kada i kako su stvoreni džini i kako izgledaju?

4478 0
Preporuči tekst

OSNOVNE INFORMACIJE U VEZI SA SVIJETOM DŽINA I ŠEJTANA

Najvažnija razlika jeste materija od koje su stvoreni

Džini su zaseban svijet, potpuno neovisan od našega svijeta i svijeta časnih meleka, osim što između njih i ljudi postoje određene zajedničke osobine: imaju razum i slobodu izbora između dobra i zla. Doduše, od ljudi se razlikuju u nekim stvarima.

Najvažnija razlika jeste materija od koje su stvoreni. Nazvani su džinima jer su nevidljivi. Ibn-Akil, rahimehullah, zapisao je: “Džini su nazvani tim imenom jer su nevidljivi i skriveni. Odatle se dijete u majčinoj utrobi naziva dženžn. Isto tako, štit je dobio ime mudžžnn jer štiti ratnika u borbi.”1

Ovu konstataciju časni Kur’an jasno potvrđuje: “On (šejtan) vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite.” (El-A’raf, 27.)

MATERIJA OD KOJ E SU DŽINI STVORENI I NAČIN NJIHOVOG STVARANJA 

OD ČEGA SU DŽINI STVORENI?

Svevišnji Allah izvijestio nas je da su džini stvoreni od vatre: ” . . .a još prije stvorili smo džine od vatre užarene.” (El-Hidžr, 27.) Također: ” … a džina (je stvorio) od plamena vatre …” (Er-Rahman, 15.) Komentirajući sintagmu plamena vatre, Ibn-Abbas, Ikrime, Mudžahid, Hasan el-Basri i neki drugi komentatori Kur’ana kažu da se to odnosi na završetak plamena, a po drugoj verziji, na čisti plamen i njegov najbolji dio.2

Imam En- Nevevi zapisao je sljedeće: “Izraz mirdž odnosi se na plamen koji je pomiješan s crnilom vatre. “3

U Aišinom, radijallahu ‘anha, predanju navodi se da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao sljedeće: “Meleki su stvoreni od svjetlosti, džini su stvoreni od plamena vatre, a čovjek je stvoren od onoga što vam je već opisano.”4

KADA SU DŽINI STVORENI

Nesumnjivo je da su džini stvoreni prije čovjeka, na osnovu jasnih Allahovih, dželle šanuh u, riječi: “Mi smo stvorili Adema od ilovače, od blata ustajalog, a još prije smo stvorili džine od vatre užarene.” (El-Hidžr, 26.-27.) Neki prvaci smatraju da su džini stvoreni prije čovjeka na hiljadu godina, ali za takvu tvrdnju ne postoji dokaz u Kur’anu ni u hadisu.

KAKO DŽINI IZGLEDAJU

Kako džini izgledaju, kakav je njihov oblik i koja čula imaju sve to znamo samo u onoj mjeri u kojoj nas je Svevišnji Allah izvijestio. Naime, pouzdano znamo da oni imaju srce, oči i uši: “Mi smo za Džehennem mnoge džine i ljude stvorili; oni srca imaju – a njima ne shvaćaju, oni oči imaju – a njima ne vide, oni uši imaju – a njima ne čuju; oni su kao stoka, čak i gori . . .” (El-A’raf, 179.)

Isto tako, šejtan ima glas, što se uočava iz ajeta: “l zavodi glasom svojim koga možeš . . . ” (El-Isra’, 64.)

U hadisima se još navodi da šejtan ima jezik, da džini jedu, piju, smiju se i neke druge stvari koje će uvaženi čitatelj pročitati u ovoj knjizi.

IMENA DŽINA U ARAPSKOM JEZIKU I NJIHOVE VRSTE

S tim u vezi, lbn-Abdulberr rekao je sljedeće: “Prema jezikoznalcima, džina ima nekoliko kategorija. U osnovnom značenju, za njihove individue kaže se džin. Ako se podrazumijevaju oni džini koji žive s ljudima, kaže se ummar. Džine koji se bave djecom ljudi nazivaju ervah. Ako su zločesti i uznemiravaju ljude, to su šejtani. Ako su gori od toga, onda su to maridi, a ako su još gori i više napasni, to su onda ifriti (mn. afarit).”5

Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, izvijestio nas je: “Džini se dijele na tri vrste: oni koji lete, džini u obliku zmija i pasa, te oni koji odsjedaj u i putuju.”6

Fusnote:

1 Akamu1-merdžan, str. 7·

2 El-Bidajetu ven-nihaje, I/59 3 El-Minhadž, r 8jr23 4 Muslim (2996)

5 Akamul-merdžan, str. 8.

6 Hadis su zabilježili: Et-Taberani, El-Hakim i El-Bejheki, u djelu El-Esma’uves-sifat, s ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Sahihul-džami’a, 3/85.

Akos.ba


Preporuči tekst

Related Post