Sjedište islamskog hilafeta, pred Sudnji dan, bit će u Šamu. Allahu ekber! / Dokaz

1815 0
Preporuči tekst

Pitajte Halida ibn el-Velida, čiji kabur je tamo, kako se osjeća zbog onoga što se čini njegovim potomcima, sinovima i kćerima

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg Poslanika, Muhameda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, njegove ashabe i sve one koji ih slijede u dobročinstvu do Sudnjeg dana. Uvažena braćo vjernici, Allah, dželle šenuhu, je sve svoje Poslanike poslao sa jednom zadaćom i misijom, da ljudima preporučuju pravdu i dobročinstvo, a za one koji se ogluše o njegovu naredbu, i budu činili zulum drugima, On je pripremio žestoku kaznu na budućem svijetu. Allahovi poslanici su prvi u djelo proveli ovu uzvišenu zapovijed, predano su radili na uspostavi pravde i dobročinstva među ljudima, pomagali obespravljenje i kažnjavali silnike i zločince.

Pogledajte časni primjer Musa, ‘alejhi selama, tog egipatskog poslanika, koji je kada je neopažen ušao u grad, i u njemu zatekao dvojicu ljudi kako se tuku, jedan (obespravljeni) je pripadao njegovom narodu, a drugi (silnik) neprijateljskom narodu, priskočio je u pomoć obespravljenom i spasio ga od sigurne smrti. Pogledajte Isa, alejhi selam, sina Merjeminog, kada je svojim učenicima poručio: ”Ne pomažite zalima (silnika) protiv mazluma (potlačenog), pa da tako upropastite svoja dobra djela.” A prije toga, poslušajmo našeg  Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, koji nas je obavijestio da je Uzvišeni Allah rekao: ”O robovi moji, ja sam Sebi zabranio nepravdu, i vama je zabranjujem, zato ne činite nepravdu jedni drugima.” U prošlim vremenima desili su se strašni slučajevi nepravde, o kojima smo, na ovaj ili onaj način, slušali i koji se prepričavaju s generacije na generaciju, i mislili smo da će, napretkom čovječanstva, mnogi oblici nepravde iščeznuti, i da se više nikada u ljudskom rodu neće pojaviti Faraon, koji je na sve moguće načine i svim dostupnim sredstvima zlostavljao, porobljavao i tlačio svoj narod, ubijao mušku a žensku djecu ostavljao u životu, a onda se, na naše opće zaprepaštenje, pojavio novi faraon u Siriji, koji bez milosti kolje djecu, obešćašuje žene i ubija muškarce, i s njima radi šta mu je volja, a da mu se u tome niko ne suprostavlja, osim hrabri muslimanski sinovi, koji su se odlučili boriti za svoju čast i obraz. Sirijska zemlja je do te mjere prekrivena mrtvim ljudskim tjelima i natopljena čistom šehidskom krvlju, da oni koji hode njome moraju paziti da ne bi stali na muslimansko tijelo i tako oskrnavili ovu veliku žrtvu. Cjenjenja braćo, svi vi koji slušate ovu hutbu, u ovom trenutku, dok ja govorim a vi slušate moje izlaganje, tamo u Siriji djecu kolju noževima, siluju djevojke, a naši junaci se, svim silama, pokušavaju oduprijeti nepravdi i nasilju. Sve se to dešava u blagoslovljenom Šamu. Danas nećemo pričati o Šamu kao Šamu, nego ćemo pričati o primjerima herojstva, o kolijevci poslanica, o iskrenim dovama i žrtvi. Nećemo samo govoriti o Šamu, nego ćemo, svojim srcima i mislima, otploviti do prve Kible, poslanikove prve stanice u Noćnom putovanju na nebo i mjestu mu'minske čežnje. To je Šam. To je zemlja koju je Allah učinio blagoslovljenom svim poslanicima. Govoreći o našem Poslaniku, sallallahu ‘aljehi ve sellem, Allah, dželle šenuhu, je objavio: ”Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. – On, uistinu, sve čuje i sve vidi.” (Prijevod značenja, El-Isra, 1.). Vezu sa blagoslovljenom zemljom imao je i Musa, alejhi selam, koji je, kako to prenosi Kur'an, rekao svom narodu: ”O narode moj, uđite u Svetu zemlju, koju vam je Allah dodijelio, i ne uzmičite nazad, pa da se vratite izgubljeni.” (Prijevd značenja, El-Maide, 21.). A za Sulejmana, ‘alejhi selam, Allah, dželle šenuhu, kaže: ”A Sulejmanu vjetar jaki poslušnim učinismo – po zapovijedi njegovoj je puhao prema zemlji koju smo blagoslovili; a Mi sve dobro znamo.” (Prijevod značenja, El-Enbija, 81.). To je blagoslovljena i sveta zemlja, koja je, po konsenzusu islamskog ummeta, najvrjednija i najčasnija poslije Mekke i Medine. To je zemlja koju je pohvalio Uzvišeni Allah u Kur'anu i Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, u svojim hadisima. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, nas je obavijestio da je tamo ”stub imana” i ”da je tamo znanje i poznavanje hadisa”. On je rekao: ”Kada se pokvare stanovnici Šama, neće biti nikakvog dobra u vama. Neprestano će u mome ummetu biti skupina, kojoj će Allah pomagati, neće joj nauditi oni koji je izdaju i okrenu joj leđa, i tako će biti sve do Sudnjeg dana.” Hadis je zablježio imam Ahmed i naveo je da se ova skupina nalazi u Šamu.

Sjedište islamskog hilafeta, pred Sudnji dan, bit će u Šamu. Prenosi Abdullah ibn Havale da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, stavio svoju ruku na njegovu glavu i rekao: ”O Ibn Havale, kada čuješ da se u Svetoj zemlji pojavio hilafet, znaj da se približilo vrijeme iskušenja, zemljotresa, smutnji i velikih događaja.” Tj. nakon uspostave hilafeta uslijedit će predznaci Sudnjeg dana, kao nagovještaj nastupanja Sudnjeg dana. Najbolja muslimanska vojska bit će u Šamu. Kaže Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: ”Imat (okupit) ćete vojske u Šamu, Jemenu i Iraku.” ”Koju bi, od tih vojski, odabrao za mene, Allahov Poslaniče?” – upitao je Abdullah ibn Havale. (Ako doživim to vrijeme, kada muslimani budu okupljali vojske, koje će čuvati i štititi vjeru i akidu, u kojoj, od tih vojski, bi volio da me vidiš?).  ”Onu tamo, u Šamu. Nju će činiti najbolji ljudi na zemlji i ona će okupljati najbolje ljude na zemlji. Allah je preuzeo na Sebe brigu o Šamu i njegovim stanovnicima.” – odgovorio je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem. A o kome Allah brine, sigurno neće biti poražen i izgubljen. Šam je erdu-l-mahšer, mjesto okupljanja ljudi na Sudnjem danu. Prenosi Ahmed da je Poslanik, sallallahu ‘aljehi ve sellem, rekao: ”Izbit će vatra iz dubina zemlje u Hadramevtu (Jemenu) i potjerat će ljude prema mjestu okupljanja.” ”Šta nam naređuješ kada se to desi, Allahov Poslaniče” – upitali su ashabi. ”Držite se Šama! Držite se Šama!” ”Držite se Šama!” – odgovori on. Šam je najbolji izbor za onoga koji želi učiniti hidžru. Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: ”Bit će hidžra nakon hidžre. Najbolji ljudi na zemlji će biti oni koji se budu čvrsto vezali za mjesto Ibrahimove hidžre (Šam).” (Ebu-Davud). Cijenjenja i poštovana braćo, sljedbenici istine, pred Sudnji dan, okupit će se u Šamu, oni će biti pobjednička skupina, kojoj neće moći nauditi oni koji joj se suprostave niti oni koji joj okrenu leđa. U Šamu će, pred Sudnji dan, muslimani voditi odlučujuće i velike bitke protiv svojih neprijatelja, kao što kaže Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: ”Odlučujuća bitka desit će se u području zvanom Guta, u kojem se nalazi grad Dimešk (arapski naziv za Damask), najbolje muslimansko naselje u to vrijeme.” (Ebu-Davud). Damask je mjesto Isaovog silazka (povratka) na zemlju. Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: ”Isaa, ‘alejhi selam, će se spustiti kod Bijele munare, istočno od Dimeška, u posebno tkanoj odjeći od žutog isiota i šafrana, na krilima dva meleka.” Blago se Šamu, blago se Šamu, blago se Šamu! To su riječi našeg Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem. ”A zašto, Allahov Poslaniče?” – upitali su ga ashabi.

”Zbog meleka, koji ga po naredbi Milostivog, natkriljuju svojim krilima.” – reče on. Šam je mjesto u kojem će skončati Dedžal, i u kojem će vjernici, proći kroz velika, iskušenja. Mnogi ashabi, tabiini i dobri ljudi poslije njih su živjeli i umrli u Šamu, svjesni njegove vrijednosti i važnosti. Pitajte Šam danas za Halida ibn el-Velida, tog neustrašivog muslimanskog sina. Pitajte zemlju Homsa za njegove kosti. Pitajte Halida, čiji kabur je tamo, kako se osjeća zbog onoga što se dešava njegovim potomcima, njegovim kćerima i sinovima. Pitajte Šam za ‘Ubadu ibn Samita, koji je ashabe podučavao Kur'anu i kojeg je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, ovlastio za prikupljanje zekata. Pitajte Šam, za najboljeg poznavaoca halala i harama, Muaza ibn Džebela. Pitajte Šam za povjerenika ovog ummeta, ‘Ubejdu ibn el-Džerraha, koji je na Uhudu štitio Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, svojim tijelom. Pitajte Šam za poslanikovog muezzina, Bilala ibn Rebaha. Pitajte Šam za Dihjeta el-Kelbija, koji je bio Poslanikov izaslanik vladarima tog vremena. Pitajte Šam za Ebu Umamu el-Bahilija, koji je prisustvovao ”Prisegi pod drvetom” (Prisegi na vjernost Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, do smrti). Pitajte Šam za ‘Abdullaha ibn Mes'uda, Šerahbila ibn Hasenu, Selemeta ibn el-Ekve'a, Mu'aviju ibn Ebi Sufjana, K'aba el-Ahbara, Mikdada ibn el-Esveda, Sekinu, poslanikovog oslobođenog roba. Pitajte Šam danas za više od devetsto ashaba koji su ušli u njega, u njemu živjeli, na njegovom tlu se borili, a neki i ukopani u njegovoj zemlji. Cijenjena braćo, djeca koju kolju i ubijaju danas u Šamu i djevojke kojima se udara na čast, su potomci, sinovi i kćeri, Halida ibn el-Velida, ‘Ubade ibn Samita, Ebu-‘Ubejde, Mikdada ibn el-Esveda, Mu'aza ibn Džebela i drugih znanih i neznanih ashaba. Borci koji se tamo bore za obraz i čast ummeta su potomci ovih heroja. Draga moja braćo, Allah, džele šenuhu, je od učenjaka uzeo zavjet da ljudima pojašnjavaju Knjigu i da ne skrivaju istinu. Musliman je brat muslimanu, i obaveza je pomoći obespravljenog i potlačenog, ko god on bio. Čak i ako je nevjernik. Pa čak i ako je životinja. Žena je ušla u džehennem zbog mačke, koju je držala zatvorenu, nije joj davala hranu a nije je pustila ni da se sama nahrani. Allahova je volja htjela da neki od nas budu vladari a neki podanici. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je obradovao pravednog vladara lijepom nagradom. Zaštitit će ga hladom svoga Arša, na dan kada neće biti drugog hlada, osim Njegovog (Buharija). Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je učio ovu dovu: ”Gospodaru moj, ko, od moga ummeta, bude izabran na neku poziciju i bude blag prema ljudima, budi i Ti blag prema njemu, a ko bude otežavao ljudima, otežaj i Ti njemu.” (Muslim).

On je također rekao: ”Kome Allah, dželle šenuhu, povjeri vlast, i ne bude se brinuo za potrebe ljudi, njihovo siromaštvo i oskudicu, Allah se neće brinuti za njegovu potrebu, siromaštvo i oskudicu na Sudnjem danu.” Ako je u opasnosti vladar koji se ne brine o svojim podanicima, šta će tek biti sa nepravednim vladarom, zulumčarom? Šta će biti sa današnjim tiranima, koji decenijama provode svoju samovolju nad muslimanskim narodima, i uništavaju sve što se uništiti može, i koji su kod ljudi ubili svaku želju za životom i užitkom. Tako mi Allaha, moderna historija ne poznaje tiraniju, nepravdu, zločine, masovne egzekucije, poput onih u Siriji danas. ”Onome ko hotimično ubije vjernika kazna će biti – Džehennem, u kome će vječno ostati; Allah će na njega gnjev Svoj spustiti i prokleće ga i patnju mu veliku pripremiti.” (Prijevod značenja, En-Nisa, 93.). Šta reći za vladara, zbog čije je nepravde i zuluma, Siriju, u proteklih 40 godina napustilo više od milion ljudi, osim da je tiranin, zulumčar, tagija i faraon. Zločini njegovih vojnika i kažnjeničkih milicija se ne mogu gledati očima niti opisati riječima. Zamislite te monstruoznosti, izbaciti golu djevojku na ulicu, koju je prije toga silovalo stotine razularenih vojnika, a zatim snajperom gađati svakoga onoga ko joj pokuša na bilo koji način pomoći i sklonuti je s puta. Ili baciti čovjeka u iskopanu raku i tražiti od njega da kaže ”nema boga osim Bašara Asada”, i nakon što on to ponosno odbije, bacati na njega zemlju i živog ga zakopati. Taj čovjek je bio čvrsto ubjeđen da nema Boga osim Allaha, i kako će sve to pogaziti i reći da je Asad jedini bog? Ko je Gospodar? Allah! Ko je Pomagač? Allah! Ko je Svemogući? Allah! Ko je Jaki? Allah! Ko je Silni? Allah! Ko žestoko kažanjava? Allah! On je Svemogući i radi šta hoće! Ne postoji riječ kojom bi se izrazile ove gnusnosti. I kako da jedan musliman, kada čuje za ovo, ne bude ljut? Kako da se ne rasrdi? Srdi se, jer Allah nije stvorio narode da se poginju i povijaju pred zulumom njihovih vladara. Srdi se, jer ako danas pogneš glavu i prihvatiš poniženje, ostat ćeš ponižen narednih hiljadu godina. Srdi se, jer Allah, dželle šenuhu, ne voli poniženje! Kada vidiš djecu u Homsu, kako umiru od gladi, srdi se. Kada vidiš majku kako vadi svoju djecu iz ruševina, i svoju sestru kako biježi od divljih zvjeri, srdi se.

O junački sirijski narode! Došlo je vrijeme da sirijski zulumčar i njegovi pomoćnici i saveznici odgovoraju za svoje zločine. O ponosni sirijski narode, Allah je odabrao vašu zemlju i obećao vam je pomoć. ”Mi smo drevne narode prije vas uništavali zato što su nepravedni bili i nisu povjerovali kad su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili. Oni nisu htjeli vjerovati. Tako Mi kažnjavamo narod nevjernički.” (Prijevod značenja, Junus, 13.). ”i zameo bi se trag narodu koji čini zlo, i naka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova!” (Prijevod značenja, El-En'am, 45.).

Saff


Preporuči tekst

Related Post