Gospodaru moj, sagradi mi kod Sebe kuću u džennetu

1042 0
Preporuči tekst

Ova sintagma znači da je džennet mjesto života (hajat-hajevan) i u njemu nema smrti.

U Kur’anu se spominju različiti nazivi ili imena dženneta kao vječnog prebivališta koje je Allah pripremio za vjernike. No, prije nego spomenemo ta imena, smatramo važnim objasniti sam termin džennet. Većina islamskih učenjaka smatra da riječ džennet u kur’anskoj semantici podrazumijeva sve blagodati i užitke koji se u njemu kriju. Dok je etimološko značenje riječi džennet: ono što je skriveno ili prikriveno. Iz istog korjena je izvedena i arapska riječ dženin (zametak u majčinoj utrobi), jer je skriven u stomaku. Kao i riječ džin (množina: džini), jer su džini skriveni od očiju ljudi. Pošto unutrašnjost bašće, u ovom slučaju ahiretske bašće, skriva mnoštvo krošnjatih stabala, nazvana je džennet. U Kur’anu se spominju sljedeća imena dženneta:

Darus-Selam – Kuća spasa

Džennet je ovim imenom nazvan u sljedećim ajetima: ‘’Njih čeka Kuća blagostanja (Darus-Selam) u Gospodara njihova.’’ (El-En’am, 127.) Zatim: ‘’Allah poziva u Kuću mira (Darus-Selam) i ukazuje na pravi put onome kome On hoće.’’ (Junus, 25.) Prirodno je da se džennet tako zove, jer je on kuća potpunog spasa i selameta, sigurna od svakog iskušenja i nedaća. Jedno od Allahovih imena je Es-Selam, a džennet je Allahova kuća koju je On učinio spasonosnom i sigurnom za njene stanovnike.

Darul-mukameti – Kuća trajnog boravišta

U Kur’anu stoji: ‘’Hvaljen neka je Allah!’’ – govorit će – ‘’koji je od nas tugu odstranio, – Gospodar naš, zaista, mnogo prašta i blagodaran je, koji nam je od dobrote Svoje, vječno boravište (Darul-mukameti) darovao, gdje nas umor neće doticati i u kome nas klonulost neće snalaziti.’’ (Fatir, 34-35.)

Džennetul-me’va – Džennetsko utočište

Spominjući Muhammedovo, sallallahu alejhi ve sellem, noćno putovanje iz Meke u Kuds i uzdignuće na nebo (Isra i Mi’radž) i šta je tom prilikom sve vidio, Allah dž.š. u Kur’anu je objavio:‘’On ga je i drugi put vidio, kod Sidretul-muntehaa kod kojeg je džennetsko prebivalište (džennetul-me’va).’’ (En-Nedžm, 15.) Druga riječ u ovoj složenici – el-me’va, izvedena je od glagolske osnove: eva – je’vi, a znači sklonuti se, svratiti, naći utočište. Prenosi se od Ataa da je Ibn Abas, komentirajući ovu složenicu, rekao: ‘’To je džennet u koji svraća melek Džibril i drugi meleki.’’ Dok Mukatil i El-Kelbi tvrde da je to: ‘’Džennet u kojem su utočište našle duše šehida.’’

Džennatu adn – Edenski perivoji

Allah dž.š. u Kur’anu je objavio: ‘’Ali oni koji su se pokajali, i vjerovali, i dobro činili, njima se neće nikakva nepravda učiniti, oni će u džennet ući, u edenske vrtove koje je Milostivi robovima Svojim obećao zato što su u njih vjerovali, a nisu ih vidjeli, – a obećanje Njegovo će se doista ispuniti.’’ (Merjem, 61.) Najispravnije mišljenje je da su svi džennetski perivoji, adn, ili edenski, jer su vječni i u njima je boravak trajan.

Darul-hajevan – Kuća života

Ova sintagma znači da je džennet mjesto života (hajat-hajevan) i u njemu nema smrti.

El-Firdevs (množ. El-feradis)

Ovaj naziv za džennet spominje se u sljedećim ajetima: ‘’Koji će džennet (Firdevs) naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti.’’ (El-Mu’minun, 10-11.) Zatim: ‘’Onima koji budu vjerovali i dobra djela činili – džennetske bašće (džennatil-firdevsi) će prebivalište biti.’’ (El-Kehf, 107.) Rečeno je da se za sve džennetske perivoje također kaže Firdevs, međutim najispravnije mišljenje je da je to ime najuzvišenijeg dženneta, ili džennetskog perivoja. Govoreći o značenju riječi el-Firdevs, Ka’b r.a. je rekao: ‘’To je voćnjak pun grožđa.’’ El-Lejs je kazao: ‘’Firdevs je džennet ispunjen vinovom lozom.’’ Predislamski Arapi su ovaj termin koristili u značenju bašće pune raznovrsnog voća, ali u kojoj dominira vinova loza.

Džennet en-neim – Bašča užitka

Ovo je također zajedničko ime za sve džennetske perivoje zbog svih vrsta užitaka koji se u njima nalaze. Na to aludira i sljedeći ajet: ‘’One koji budu vjerovali i dobra djela činili, doista čekaju bašće uživanja (džennatun-neim).’’ (Lukman, 8.)

Mekamul-emin – Sigurno mjesto

Ova složenica se spominje u sljedećem ajetu: ‘’A oni koji su se Allaha bojali, oni će na sigurnom mjestu (mekamul-emin) biti.’’ (Ed-Duhan, 51.) El-mekam znači mjesto trajnog ostanka, a riječ el-emin u ovom ajetu znači mjesto sigurnosti, a ona podrazumijeva sigurnost u pogledu vječnog ostanka u njemu, sigurnost u pogledu neprolaznosti džennetskih užitaka, sigurnost u vječnu mladost, sigurnost od bilo kakvih nedaća kao što su bolest, tuga, žalost, siromaštvo, poniženje, strah i sl.

Džennetske kapije i čuvari

Spominjući džennet i njegove  kapije, Allah dž.š.  je u Kur’anu rekao: ‘’A one koji se grijeha budu klonili čeka divno prebivalište: edenski vrtovi, čije će kapije za njih biti otvorene.’’ Sad, 49-50.)

Džennet ima osam kapija ili vrata, kao što stoji u hadisu u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Neće niko od vas na propisan način abdestiti, a zatim reči: Ešhedu en la ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu, a da mu se neće otvoriti svih osam džennetskih vrata i ući će na koja hoće vrata u džennet.’’ (Muslim)

U svom djelu Hadil-ervah, Ibnul-Kajjim el-Dževzijje, spominje predaju od El-Fezarija u kojoj stoji: ‘’Svaki vjernik će u džennetu imati četvera vrata na koja će ga posjećivati meleki, zatim, jedna vrata na koja će ulaziti samo hurije, jedna vrata koja će biti zaključana, a kroz njih se pruža pogled na džehennem i patnje njegovih stanovnika. I kad god džennetlija poželi da vidi kako se džehennemlije pate, a s ciljem da se poveća njegova zahvalnost Allahu na blagodatima koje mu je dao, otvoriće mu se ta vrata. Zatim će imati jedna vrata koja ga dijele od perivoja Darus-Selam u kojem će moć vidjet svoga Gospodara kad god to poželi.’’

Prenosi se od Ebu Hurejre r.a., da je Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ja ću biti najveći gospodin među ljudima na Sudnjem danu, a znate li zašto? Tog dana će Allah sakupiti sve ljude na jednom mjestu tako da će svak svakoga vidjeti i čuti. Sunce će se spustiti iznad njihovih glava i ljudi će biti u brizi i strahu koji neće moć podnijet. Zatim će neki od njih reći: ”Zar ne vidite šta nas je snašlu i u kakvom smo stanju?! Zar nećete potražiti nekoga ko će se zauzimati za nas kod Gospodara?!” Onda će neki predložiti da odu do Adema a.s., pa će otići i reći će mu: ”Ademe, ti si otac čovječanstva, Allah te je stvorio Svojom rukom i udahnuo u tebe od Svoga duha, naredio je melekima da ti se poklonu, zatim te nastanio u džennetu, zar se danas nećeš zauzimat za nas kod Allaha?! Zar ne vidiš u kakvom smo teškom stanju?!” On će im odgovoriti: ”Moj Gospodar se danas rasrdio kao nikad prije. On mi je bio zabranio drvo u džennetu, pa sam se ogriješio o Njegovu naredbu. Ja se danas brinem samo za sebe. Idite Nuhu a.s.!” Zatim će otići do Nuha a.s. i reći će mu: ”Nuhu, ti si prvi vjerovjesnik na Zemlji, Allah te je nazvao zahvalnim robom, zar ne vidiš u kakvom smo stanju i zar se nećeš zauzimat kod Allaha za nas?!” On će im odgovorit: ”Moj Gospodar se danas rasrdio kako se nikada prije nije rasrdio. Ja sam Allaha molio protiv mog naroda i On mi je uslišao dovu i ja danas brinem samo za sebe. Idite Ibrahimu a.s.!” Zatim će otići Ibrahimu a.s. i reći će mu: ”Ibrahime, ti si Allahov poslanik i prijatelj, zauzimaj se za nas kod Allaha, zar ne vidiš u kakvom smo teškom stanju?!” Na to će im Ibrahim reći: ”Moj Gospodar se danas rasrdio kako nije nikada do sada. Ja sam na dunjaluku tri puta ‘slagao’ i danas se brinem samo za sebe. Idite Musau a.s.!” Nakon toga će otići Musau a.s. i reći će mu: ”Ti si Allahov poslanik kojeg je On odabrao, i Knjigu ti objavio, i s tobom razgovarao bez posrednika, pa se zauzimaj za nas kod Allaha!” Musa a.s. će im odgovoriti: ”Moj Gospodar se danas rasrdio kako nije nikada do sada. Ja sam u neznanju ubio čovjeka na pravdi Boga i danas brinem samo za sebe. Idite Isau a.s.!” Onda će doći kod Isaa a.s. i reći će mu: ”O Isa, ti si Allahov poslanik i riječ od Njega koju je On Merjemi udahnuo, ti si u kolijevci razgovarao sa ljudima, pa se zauzimaj kod Allaha za nas, zar ne vidiš u kakvom smo stanju?!” Isa a.s. će im reći: ”Moj Gospodar se danas rasrdio kako se nikada do sada nije rasrdio i ja se danas brinem samo za sebe. Idite Muhammedu a.s.!” Na kraju će doći meni i reći: ”Muhammede, ti si posljednji Allahov vjerovjesnik i poslanik, tebi je Allah oprostio i prve i posljednje grijehe, pa se zauzimaj za nas kod Allaha, zar ne vidiš u kavom smo teškom stanju.” Ja ću otići ispod Allahovog Arša i učinit ću sedždu i veličati Allaha riječima kojima Ga do tada nikad nisam veličao i hvalio, a onda će mi biti rečeno: ”Muhammede, podigni glavu! Traži, dat će ti se, zauzimaj se, tvoje zauzimanje će biti prihvaćeno!” Zatim ću podići glavu i reći: ”Gospodaru, moj ummet, moj ummet!” Na to će uslijediti odgovor: ”Muhammede, povedi skupinu iz tvoga ummeta koja će bez polaganja računa ući u džennet, i uvedi ih u džennet na desnu kapiju, a sve ostale kapije dijelit će sa ostalim stanovnicima dženneta.” Nakon toga, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša, od jednog do drugog kraja džennetkse kapije je koliko je između Mekke i Hidžra ili koliko je između Mekke i Busre (grad u Siriji).”

Kur’an spominje džennetske čuvare u suri Ez-Zumer, u sedamdeset trećem ajetu: ‘’A oni koji su se Gospodara svoga bojali u povorkama će u džennet biti povedeni, i kad do njega dođu – a kapije njegove već širom otvorene – , čuvari njegovi će im reći: ‘’Mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u nj, u njemu ćete vječno boraviti!’’ Dakle, kada džennetlije, skupina za skupinom, budu ulazili u džennet, na kapijama dženneta dočekat će ih meleki koji će ih pozdravljati i čestitati im ulazak u džennet. Govoriće im: ‘’Vaša dobra djela su primljena, divna li je vaša nagrada za ono što ste radili! Uđite u džennet i u njemu se vječno nastanite!’’ A Muhammed, sallallahu alejhi ve selelm, je o džennetskim čuvarima, rekao: ‘’Ja ću doći do džennetskih vrata i tražit ću da mi se otvore, a onda će čuvar na vratima upitati: ‘’Ko si ti?’’ Ja ću odgovoriti: ‘’Muhammed!’’ Tada će on reći: ‘’Naređeno mi je da nikom ne otvaram džennetska vrata prije tebe.’’ (Muslim)

Skupina koja će prva ući u džennet

Ibnul-Kajjim el-Dževzi je rekao: ”Ummet Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, bit će prvi proživljen na Sudnjem danu, prvi će biti u hladu Arša, prvi će izaći da im se sudi za ono što su radili na dunjaluku, prvi će preći Sirat ćupriju i prvi će ući u džennet. Džennet je zabranjen svim poslanicima dok Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, u njega ne uđe, kao što je zabranjen svim narodima dok ummet Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, u njega ne uđe.”

Prenosi se od Ebu Hurejre da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Prva skupina koja će ući u džennet biće poput mjeseca u uštapu, za njima će ući skupina koja će biti poput blistavih zvjezda na nebu. Džennetlije neće imati nikakve fiziološke potrebe, imat će češljeve od zlata, njihova pljuvačka biti će misk, imat će mangale ili kandila za kađenje mirisnog tamjana, njihove žene bit će džennetske ljepotice – hurije, svi će biti istih godina i u liku Adema a.s. koji je bio visok šezdeset aršina.” (Buharija i Muslim) Komentirajući ovaj hadis, imam Kurtubi je rekao: ”Možda će neko upitat, a kakva je svrha zlatnih češljeva kad se njihovo tijelo i njihova kosa nikada neće uprljati niti će imati potrebu da se češljaju, i šta će im mangale za kađenje mirisnog tamjana kad će njihov miris biti ljepši od miska? Odgovor na to pitanje glasi: ”Džennetlije neće jesti ukusne džennetske plodove niti piti ukusna pića zato što će osjećat glad i žeđ, niti će oblačiti svilenu odjeću zato što će imati potrebu za njom da se zaštite od vrućine ili hladnoće, već je sve to samo užitak koji neće nikad prestati.”

Skupina koja će ući u džennet bez polaganja računa

Abdullah ibn Abas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Pokazani su mi prijašnji narodi i među njima sam vidio Allahovog poslanika koji je imao samo jednog sljedbenika, zatim sam vidio Allahovog poslanika koji je imao samo dva sljedbenika sa sobom, vidio sam poslanika s kojim je bila skupina ljudi, ali sam vidio jednog Allahovog poslanika koji nije imao ni jednog sljedbenika. Nakon toga vidio sam jednu ogromnu skupinu ljudi koja je brojnošću prekrivala horizont, pa sam poželio da to bude moj ummet. Tada mi je rečeno da je to Musa a.s. sa svojim sljedbenicima. Nakon toga mi je rečeno: ”Pogledaj tamo’, pa sam pogledao i vidio mnogobrojnu skupinu ljudi koja je također prekrila horizont ispred mene. Rečeno mi je: ”Ovo je tvoj ummet, a među njima ima skupina od sedamdeset hiljada ljudi koji će ući u džennet bez polaganja računa.” Nakon toga ashabi su se razišli, a da nisu saznali ko su ti ljudi koji će bez polaganja računa ući u džennet, pa su međusobno raspravljali i nagađali o toj skupini. Neki od njih su kazali: ”Mi smo rođeni kao idolopoklonici i to se vjerovatno ne odnosi na nas, već na naše potomke koji su rođeni u islamu.” Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je čuo da se raspravljaju o tome, pa je ponovo izašo među njih i rekao im: ”To su oni muslimani koji ne proriču sudbinu, koji nisu sujevjerni i koji ne traže da im se uči rukja (liječenje Kur'anom).” Nakon toga ustao je Ukaša ibn Muhsin i rekao: ”Allahov Poslaniče, moli Allaha da ja budem u toj skupin.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio mu je: ”Ti ćeš bit u toj skupini.” Onda je ustao još jedan ashab i tražio isto što i Ukaša, pa mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Pretekao te je Ukaša.” (Buharija i Muslim)

Džennetske građevine i odaje

Spominjući džennetske građevine, njegovu zemlju i pijesak, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Cigle džennetskih građevina su od zlata i srebra, malter je od miska, pijeska je od bisera i safira, a zemlja mu je od šafrana. Ko uđe u džennet uživat će i nikada neće biti nesretan, vječno će u njemu biti i nikada neće umrijeti, njihova odjeća se neće habati niti će njihova mladost prolaziti.” (Tirmizi)

O sobama džennetskim Allah u Kur’anu veli: ‘’A one koji se Gospodara svoga boje čekaju odaje, sve jedne iznad drugih sagrađene, ispred kojih će rijeke teći, – obećanje je Allahovo, a Allah neće obećanje prekršiti.” (Ez-Zumer, 20.) U ajetu se spominje izraz mebnijjetun, što eksplicitno upućuje na to da su to ozidane i sagrađene hodaje, a ne preneseno značenje, kako neki tumače ajete i hadise o džennetu i džehennemu. Na to upućuje i sljedeći ajet: ‘’A onima koji vjeruju – Allah kao pouku navodi ženu faraonovu, kad je rekla: ‘’Gospodaru moj, sagradi mi kod Sebe kuću u džennetu i spasi me od faraona i mučenja njegova, i izbavi me od naroda nepravednog!’’ (Et-Tahrim, 11.)

Ebu Seid el-Hudri prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Stanovnici dženneta će gledati stanovnike soba koji će biti iznad njih, kao što vi gledate sjajnu zvijezdu na nebu, na istoku ili na zapadu, a sve zbog prednosti koju će imati jedni nad drugima.’’ Upitali su: ‘’Allahov Poslaniče, zar to nisu stepeni Allahovih poslanika koje niko od ljudi ne može dostići?’’ Odgovorio je: ‘’Ne! Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša, to su stepeni ljudi koji su iskreno vjerovali u Allaha i koji su povjerovali u poslanstvo Allahovih poslanika.’’ (Buharija i Muslim) Drugom prilikom Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘’U dženentu postoje hodaje čija se unutrašnjost vidi svana, a vanjština iznutra.’’ Tada je ustao jedan beduin i upitao: ‘’A za koga su one pripremljene?’’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: ‘’Za onoga ko govori samo dobro, ko udjeljuje hranu siromasima, ko posti dobrovoljni post i ko klanja noćni namaz dok drugi ljudi spavaju.’’ (Muslim)

Dženetlije će prepoznati svoje kuće u džennetu

Uzvišeni Allah je objavio: ‘’On neće poništiti djela onih koji na Allahovu putu poginu, i On će, ih, sigurno, uputiti i prilike njihove poboljšati.’’ (Muhammed, 4-6.) Komentirajući ovaj ajet, Mudžahid je rekao: ‘’Allah će stanovnike dženneta uputiti ka njihovim kućama i nastambama i niko od njih neće pogriješiti svoju kuću, iako im niko neće pokazivati put do njihovih kuća, kao da su njima živjeli od kako su stvoreni.’’

A Muhamed ibn Ka’b je rekao: ‘’Oni će ih prepoznati kao što znaju svoje kuće kojima se vraćaju nakon što klanjaju džummu namaz.’’ Na to aludira i hadis u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve selelm, rekao: ‘’Kada se vjernici spase džehennemske vatre, bit će zadržani na mostu između dženneta i džehennema kako bi poravnali međusobne račune i nepravdu koju su jedni drugima učinili na dunjaluku. Nakon što se potpuno očiste od svih grijeha bit će im dozvoljeno da uđu u džennet. Tako mi Allaha, svaki od njih će prepoznati svoje mjesto u džennetu bolje nego što je poznavao svoj dom na dunjaluku.’’ (Buharija)

Džennetske pijace

Enes ibn Malik prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’U džennetu imaju tržnice na kojima će se džennetlije svakog petka iskupljati. Nakon što se okupe na tržnicama, zapuhat će istočni vjetar koji će oni osjetiti na svojim licima i odjeći, a nakon kojeg će se povećati njihova ljepota. Kad se vrate svojim suprugama one će im reći: ‘’Tako nam Allaha, vraćate se ljepši nego što ste otišli!’ Oni će im odgovoriti: ‘’I mi smo vas zatekli ljepše nego što smo vas ostavili.’’ (Muslim)

Džennetska stabla

Stabla džennetska su raznovrsna, od raznih vrsta bisera i safira, i raznovrsnih boja. Njihova boja će se mjenjati bez posebnog povoda. Tako će povjetarac zanjihati grane na stablima džennetskim, a usljed toga će listovi proizvoditi posebnu melodiju koju ljudi nikada nisu čuli. U Kur’anu stoji: ‘’A oni srećni – ko su srećni?! Biće među lotosovim drvećem bez bodlji, i među bananama plodovima nanizanim, i u hladovini prostranoj, pored vode tekuće i usred voća svakovrsnog kojeg će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti.’’ (El-Vakia’, 27-33.)

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’U džennetu ima stablo ispod čije hladovine konjanik putuje sto godina i neće je moć preći. Učite ako hoćete: I u hladovini prostranoj.’’ (Buharija i Muslim). U drugoj predaji stoji: ‘’Nema stabla u dženentu a da mu grane nisu od zlata.’’ (Tirmizi)

Među džennetskim stablima je i drvo Tuba za koje  je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Tuba je džennetsko stablo čija širina je sto godina hoda. Iz cvijetnih čaški tog stabla izlazit će odjeća stanovnika dženneta.’’ (Sahihul-džami’)

Džennetski proglas

Prenosi se od Ebu Hurejre da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Glasnik u dženentu će pozvati džennetlije i reći će: ‘’Vi ćete u njemu biti zdravi i nikada bolest nećete osjetiti,, u njemu ćete vječno živjeti i smrt kušati nećete, bit ćete vječno mladi i nikada ostariti nećete, u džennetu ćete vječno uživati i nikada nikakvu tugu i žalost osjetiti nećete!’’ Na to aludira i kur’anski ajet: ‘’Iz njihovih grudi ćemo zlobu odstraniti; ispred njih će rijeke teći, i oni će govoriti: ‘’Hvaljen neka je Allah, koji nas je na pravi put uputio; mi ne bismo na pravom putu bili da nas Allah nije uputio, poslanici Gospodara našeg su zaista istinu donosili’’, i njima će se doviknuti: ‘’Taj džennet ste u nasljedstvo dobili za ono što ste činili.’’ (El-A’raf, 43.)

A u hadisu koji su zabilježili Buharija i Muslim, stoji: ‘’Na Sudnjem danu bit će dovedena smrt u liku rogatog ovna, pa će glasnik dozivati: ‘’O stanovnici dženneta, znate li šta je ovo?’’ Oni će odgovoriti: ‘’Znamo, to je smrt!’’ Zatim će dozvati stanovnike džehennema i reći: ‘’O stanovnici džehennema, znate li šta je ovo?’’ Džehennemlije će odgovoriti: ‘’Znamo, to je smrt!’’ Nakon toga će je zaklati i reći: ‘’O stanovnici dženneta, vječnost bez umiranja! O stanovnici džehennema, vječnost bez umiranja!’’ Nakon toga, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, proučio je ajet: ‘’I pomeni ih na Dan tuge kada će biti s polaganjem računa završeno, a oni su ravnodušni bili i nisu vjerovali.’’ (Merjem, 39.)

Savršen izgled i savršen ahlak

Muaz ibn Džebel prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Džennetlije će uči u džennet golobradi sa podvučenom surmom ispod očiju, i svi će imati trideset, odnosno, trideset i tri godine.’’ (Tirmizi)

Kao što će džennetlije u dženent ući u najljepšem fizičkom izgledu, a to je izgled našeg praoca Adema kojeg je Allah svojom rukom stvorio, a sve zbog toga da se njihova sreća, blagodati i užitak povećaju i upotpune, tako isto će i njihov ahlak biti savršen, kao što stoji u dijelu hadisa: ‘’Stanovnici dženneta će biti Ademove a.s. visine, Jusufovog a.s. izgleda, a srca će im biti kao srce Ejjuba a.s.’’ (Silsiletus-sahiha)

O njihovom ahlaku govori sljedeći ajet: ‘’I Mi ćemo zlobu iz grudi njihovih istisnuti, oni će kao braća na divanima jedni prema drugima sjediti, tu ih umor neće doticati, oni odatle nikada neće izvedeni biti.’’ (El-Hidžr, 47.)

Saff


Preporuči tekst

Related Post