Pouka u zemljotresima

791 0
Preporuči tekst

U zadnje vrijeme smo svjedoci jedne učestale pojave, koja nam je već odavno najavljena Sunnetom Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a u pitanju su učestali i brojni zemljotresi

U zadnje vrijeme smo svjedoci jedne učestale pojave, koja nam je već odavno najavljena Sunnetom Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a u pitanju su učestali i brojni zemljotresi. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: «Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne učestaju zemljotresi. » (Buharija, 13/81-82)mHafiz Ibnul-Kajjim, Allah mu se smilovao, kaže: „Allah Uzvišeni, nekada dozvoli Zemlji da prodiše što prouzrokuje brojne zemljotrese, od čega Allahovi robovi uzmu pouku straha i poniznosti prema Allahu Uzvišenom, pokajanja i odustajanja od neposlušnosti, harama i grijeha. Robovi se tada pokore Allahu Uzvišenom, i pokaju, i tako su prvi muslimani znali i zboriti nakon nastanka zemljotresa: „Vaš Gospodar vam ukor šalje!“

Omer Ibn El-Hattab radijallahu anhu, je jedne prilike, nakon zemljotresa u Medini, držao hutbu i rekao: „Ako se još jedanput desi zemljotres u Medini – ja više neću stanovati u njoj!“ Imam Ahmed, Allah mu se smilovao, bilježi predaju od Safijje radijallahu anha, koja je rekla: „U Medini, za vrijeme Omera radijallahu ahu, se desio zemljotres, pa je rekao: O Ljudi, šta se ovo dešava!? Brzo li ste se pokvarili! Ako se opet ponovi zemljotres – više ne stanujem sa vama u Medini!

Ka’ab rahimehullahu, je rekao: „Zemlja se trese onda kada se na njoj čine veliki grijesi, pa se Zemlja trese od straha od Allahova, azze ve džele, pogleda!“

Dakle, svi ovi zemljotresi i prirodne katastrofe i muke koje se dešavaju po svijetu i kod nas i pored muke i problema i boli koje nose sa sobom, i pored propadanja života, i imetaka i plodova i kuća – u sebi ipak nose Božiji rahmet i milost, i čišćenje od grijeha, kako se to bilježi od Ebu Musa’a El-Eš’arija radijallshu anhu, da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Moj ummet je merhum-ummet tj. ummet koji je zaslužan milosti; neće imati kaznu na Sudnjemu Danu, ali će imati kaznu na dunjaluku u vidu fitni – smutnji i iskušenja, zemljotresa i ubistava!“ (Ahmed, Ebu Davud, Hakim)

Allaha molim da nas sačuva od svake nedaće, i da nas učini od onih koji kada vide Allahov znak/upozorenje – opamete se i Njemu vrate. 

SAFET SULJIĆ, PROF.


Preporuči tekst

Related Post

Samo za oženjene i udate

Posted by - 30/08/2019 0
Preporuči tekstJeste li kada pomišljali da dajte svojoj supruzi TALAK? Nakon što je šejh Ragib razveo svoju suprugu Nedžijju, rekao…