Kuran Tajne

Allahu ekber! Da li ste znali ove zanimljivosti vezane za Kur'an

3648 0
Preporuči tekst

Ovo su najvažnije nadnaravnosti uzvišene knjige

Najduža sura u Kur’anu je El-Bekare, koja ima 286. ajeta.

Najkraće sure u Kur’anu su: El-Asr, El-Kevser, i En-Nasr, koje imaju tri kratka ajeta, sura El-Kevser ima 37 harfova.

Najduži ajet u Kur’anu je ajet o dugu u suri El-Bekare, 282, on sadrži više od 31 fraze.

Najkraći ajet je Ha Mim (sura Fussilet, 1) koji se sastoji od dva isprekidana slova. Drugi najkraći ajeti su: “mudhametan” (Sura Er-Rahman, 55) i “summe nezare (El-Muddesir, 21).

Najduža objava koja je odjedanput objavljena bila je sura El-En’am (a postoje i drukačija mišljenja o tome). Najkraća objava bila je gajru uli d-darer (En-Nisa, 94), te riječi su dio dužeg ajeta.

Sedmi ajet sure El-Kasas sadrži dvije naredbe, dvije zabrane i dvije radosne vijesti.

Dva ajeta u Kur’anu 154 ajet sure Alu Imran i 29 ajet sure El-Feth sadrže svih 28 harfova arapskog alfabeta.

Ime “Allah” spominje se 2698 puta u Kur’anu, dok se u 28 sura ime Allah ne spominje, to su slijedeće sure po redoslijedu Kur’ana:

54,55,56,68,75,77,83,86,89,90,92,93,94,97,99,100,102,103,104,105,106,107,108,109,111,113,114.

U svakom ajetu sure Mudžadele spominje se ime “Allah”.

Riječi “ahiret” i “dunjaluk” u Kur’anu se spominju 115 put, smrt i život se spominju 145 puta, iman (vjerovanje) i kufr (nevjerovanje) spominju se 25 puta.

Riječ “šehr” (mjesec) se spominje 12 puta, riječ “jevm” (dan) spominje se 365 puta, što je jednako broju kalendarskih mjeseci i dana u godini.

Samo se jedanput Uzvišeni u Kur’anu obraća nevjernicima riječima: “O vi koji nevjerujete” (Tahrim, 7)

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić


Preporuči tekst

Related Post