Jednostavna djela koja brišu grijehe (tiče se odjeće)

2411 0
Preporuči tekst

Jednostavna djela koja brišu grijehe (tiče se odjeće)

Bilježi se od Muaza b. Enesa Džuhenija da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Ko obuče novu odjeću i kaže: ‘Hvala Allahu Koji me odjenuo ovim i opskrbio me bez mog udjela i moje snage – njemu će biti oprošteni njegovi prijašnji i potonji grijesi.“ (EL-HAMDU LILLAHILLEZI KESANI HAZA VE REZEKANIHI MIN GAJRI HAVLIN MINNI VE LA KUVVETIN) – (Hadis bilježi Ebu Davud i Tirmizi i on kaže da je hadis dobar ‘hasen’. Hakim kaže da je ovaj hadis vjerodostojan po uvjetima Buharije i Muslima)

Bilježi se od Osmana b. Affana, r.a., da je rekao: „Čuo sam Allahova Poslanika, a.s., da kaže: ‘Čovjek neće upotpuniti svoj abdest a da mu Allah neće oprostiti prijašnje i potonje grijehe.“

Ibn Sunni u djelu Amelu’l-Jevmi ve’l-Lejleti, Ebu Nu’ajm u Djelu Hil’je i Ahmed u djelu Zuhd bilježe od Enesa b. Malika, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Nema dvojice ljudi koji se zavole radi Allaha – pa kada jedan sretne drugoga i rukuje se s njim a onda donesu salavat na Vjerovjesnika, s.a.v.s., a da se rastanu prije nego im budu oprošteni grijesi, prijašnji i potonji.“

Bilježi se od Ebu Hurejre da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Ko posti ramazan, vjerujući i nadajući se nagradi, budu mu oprošteni prijašnji i potonji grijesi.“

Taberani u djelu Evsat bilježi od Enesa da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Ko nauči učiti Kur’an gledajući budu mu oprošteni prijašnji i potonji grijesi.“Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić


Preporuči tekst

Related Post

Tajna Sure Jasin

Tajne sure “Ja-Sin”

Posted by - 20/01/2019 0
Preporuči tekstŠta predstavlja sura Jasin u Kur'anu? Ja-Sin. Tako Mi Kur’ana mudrog, ti si, uistinu, poslanik, na Pravome putu, po…