Zena Muskarac

Žene koje jedan muškarac ne može oženiti:

3058 0
Preporuči tekst

Čovjeku je dozvoljeno ženiti sve žene osim onih koje su Šeri’atom izdvojene

Brak je propisan Kur’anom, Sunnetom i konsenzusom islamskih učenjaka.

To je sunnet svih poslanika, kako kaže Uzvišeni: “I prije tebe smo poslanike slali, i žene i porod im davali.” (Er-Ra’d, 38.). Enes Ibn Malik prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Ja klanjam i spavam, postim i ne postim, i ženim se, ko ostavi moj sunnet ne pripada meni.” (Buhari i Muslim).

Čovjeku je dozvoljeno ženiti sve žene osim onih koje su Šeri’atom izdvojene iz općeg propisa. Ove iznimke mogu biti trajnog ili vremenski ograničenog karaktera. Što se tiče trajne zabrane, koja je ciljana ovim tekstom, ona obuhvata tri skupine:

1. zabrana po krvi, 2. zabrana po tazbinstvu i 3. zabrana po mlijeku.

ZABRANA PO KRVI

Čovjeku je, zbog krvne veze, trajno zabranjeno ženiti naredne skupine: 1. majku i nenu; 2. kćerke i unuke; 3. sestre i kćerke braće i sestara; 4. tetke sa strane oca i majke. Uzvišeni Allah kaže: “Zabranjuju vam se majke vaše, i kćeri vaše, i sestre vaše, i sestre očeva vaših, i sestre majki vaših, i bratične vaše i sestrične vaše.” (En-Nisa’, 23.). U prvu skupinu ulaze nene s očeve i majkine strane i sva uzlazna loza. Islamski učenjaci kada govore o ovoj skupini navode pravilo koje glasi: “Svaka žena koja je uzročila porod muškarca (koja je rodila njegovu majku ili nenu ili neninu nenu itd.) smatra se njegovom majkom.” U drugu skupinu ulaze unuke od sinova i kćerki i sva silazna loza s te strane. Kada se govori o ovoj skupini navodi se drugo pravilo koje glasi:

“Svaka žena čije je roðenje uzročio odreðeni muškarac (otac, djed, djedov djed itd.) smatra se njegovom kćerkom.” Što se tiče sestara one su zabranjene za brak bile roðene sestre (od oca i majke) ili neroðene (sa strane jednog od roditelja). U ovu skupinu ulaze kćerke braće i sestara (bratične i sestrične) bilo da se radi o roðenoj ili neroðenoj braći i sestrama. Što se tiče tetaka one su zabranjene bile s očeve ili majkine strane, bile roðene sestre oca i majke ili nerođene. U ovu skupinu ulaze tetke oca i majke, tetke djedova i neni.

ZABRANA PO TAZBINSTVU

Trajno je zabranjeno, zbog tazbinstva ženiti naredne skupine žena: 1. snahe i žene unuka; 2. punica, njena majka i sva uzlazna loza; 3. maćeha i žene djedova i cijele uzlazne loze; 4. pastorke i unuke od supruge. Da bi pastorka bila trajno zabranjena za bračnu vezu mora se desiti spolni odnos izmeðu oćuha i njene majke, jer puki bračni ugovor čini je privremeno, ne trajno zabranjenom. Uzvišeni Allah kaže: “Zabranjuju vam se … i pastorke vaše koje se nalaze pod vašim okriljem od žena vaših s kojim ste imali bračne odnose – ako s njima niste imali bračne odnose, onda vam nije grijeh.” (En-Nisa’, 23.).

Većina učenjaka ne pravi razliku izmeðu pastorki koje su odrasle u okrilju oćuha i koje nisu, što se tretira preferirajućim kod islamskih pravnika. Maćeha je zabranjena zbog riječi Uzvišenog Allaha: “I ne ženite se onim koje su ženili vaši očevi nakon onoga što je bilo – to je razvrat, mržnja i ružan put.” (En-Nisa’, 23.). Ibn Kesir, kaže: “Allah je zabranio maćehe iz poštovanja prema ocu. One postaju trajno zabranjene sklapanjem samog bračnog ugovora po konsenzusu islamskih učenjaka.” (Vidjeti: Tefsiru-l-Kur’ani-l-Azim, 1/479 i El-džami’u li ahkami-l-Kur’an, 5/120.).

Zato je Uzvišeni Allah ovaj postupak opisao kao razvrat, mržnju i ružan put. Što se tiče punice ona je zabranjena nakon samog bračnog ugovora s njenom kćerkom. Kako pojašnjenje, islamski učenjaci ovdje koriste pravilo koje glasi: “Bračni ugovor s kćerkom čini majku zabranjenom, a bračni odnos s majkom čini kćerku zabranjenom.” Izrazita većina islamskih učenjaka smatra majku trajno zabranjenom nakon pukog bračnog ugovora s njenom kćerkom.

Ovo je stav imama četiri pravne škole, sedam fakiha i apsolutne većine islamskih učenjaka iz prvih i potonjih generacija (Vidjeti: Tefsiru-l-Kur’ani-l-Azim, 1/481-482.). Kada kažemo “sedam fakiha” mislimo na: Seida b. Musejjiba, Kasima b. Muhammeda b. Ebu Bekra, ‘Urveta b. Zubejra, Ebu Bekra b. Abdu-r-Rahmana, Haridžta b. Zejida b. Sabita, Ubejdullaha b. Abdullaha b. ‘Utbeta i Sulejmana b. Jesara. (Vidjeti: Nejlu-l-evtar, 3/26.).

ZABRANA PO MLIJEKU

Apsolutna većina islamskih učenjaka smatra zabranjenim po mlijeku sve što je zabranjeno po krvi. Aiša prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Zabranjeno je po mlijeku ono što je zabranjeno po krvi.” (Buhari). Alija b. Ebu Talib prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Allah je zabranio po mlijeku ono što je zabranio po krvi.” (Muslim). Kada žena podoji npr. muško dijete (sa pet punih dojenja po preferirajućem mišljenju) postaje mu majka po mlijeku. Njen muž biva podojenom djetetu otac po mlijeku, njena sestra njegova tetka, njena kćerka njegova sestra, njena majka njegova nena itd.

Aiša, r.a., kaže: “Došao mi je u goste amidža po mlijeku pa mu nisam dozvolila da uðe dok ne upitam Poslanika, sallallahu alejhi we sellem Kada sam ga upitala, rekao je: ‘Dozvoli mu da uðe, on ti je amidža’”. “Allahov Poslaniče, mene je podojila žena (njegova sestra) nije on!” reče Aiša. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, ponovi: “Neka uðe. On ti je amidža.”

(Buhari i Muslim). Citirani hadis jasno ukazuje da je brat oca po mlijeku amidža djetetu koga je podojila njegova žena (žena oca). Bitno je naglasiti da se propisi zabrane po mlijeku vežu isključivo za dojenče, ne za njegovu rodbinu. Tako rođena sestra dojenčeta koju nije podojila ista doilja ne smatra se kćerkom njenom mužu, niti rođeni brat dojenčeta biva sin dojilje, a Allah najbolje zna.

minber.ba


Preporuči tekst

Related Post