POSLANIK JE OVO ZNAO KAD NIJE BILO SAVREMENE TEHNOLOGIJE, SUBHANALLAH, POGLEDAJTE OVO…

3633 0
Preporuči tekst

Ebu Hurejre kaže: “Donio sam pred Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, zdjelu sa raskomadanim hljebom i mesom. Uzeo je prednju nogu, a bilo mu je to omiljeno od janjećeg mesa, jednom zagrizao i rekao: ‘Ja ću na Sudnjem danu biti najodabraniji među ljudima. ‘Zatim je drugi put zagrizao i rekao: ‘Ja ću na Sudnjem danu biti najodabraniji među ljudima. ‘Kad je primijetio da njegovi ashabi ne reagiraju, upitao je: ‘Zar nećete pitati kako?’ ‘Kako, Allahov Poslaniče’, rekoše oni. On odgovori: ‘Ljudi će na Sudnjem danu ustati prema Gospodaru svjetova’, pa je spomenuo hadis o šefa’atu u cjelosti. Na kraju hadisa stoji:’ ‘Zatim ću se zaputiti i doći ispod Arša, i tu pasti na sedždu svome Gospodaru. Tada će mi moj Gospodar dati počasno mjesto, kakvo nije dato nikome prije mene, niti će nekom poslije mene biti dato. Ja ću tada govoriti: ‘Moj Gospodaru! Moj ummet! Moj ummet!’ Gospodar će reći: ‘Muhammede! Uvedi od svog ummeta one koji će na Sudnjem danu proći bi gajri hisab (bez polaganja računa) na desna vrata’, a oni će sa ostalim ljudima dijeliti pravo da uđu na ostala vrata Dženneta.’ ‘Tako mi Onoga u čijoj je moći moj život! Između dva krila džennetskih vrata je razdaljina između Mekke i Hedžera, ili između Hedžera i Mekke”. U jednom rivajetu ovog hadisa stoji: “Kao razdaljina između Mekke i Hedžera, ili kao između Hedžera i Mekke.” Ovaj hadis bilježe Buharija i Muslim, što znači da je muttefek alejh.

U nekim drugim zbirkama, izvan ova dva sahiha, stoji slijedeća verzija: “…da je između dva dovratnika dženetskih vrata kao između Mekke i Hedžera.”

Halid b. Umejr el-‘Adevi kaže: “Jednom nam je govorio Utbe b. Gazvan, pa je, nakon što je zahvalio Allahu, rekao: ‘Dunjaluk je najavio rastanak od vas i okrenuo vam je leđa. Od njegova trajanja ostalo vam je samo samo malo, što popije onaj koji u čaši ima malo vode. Vi ćete sa dunjaluka otići u prebivalište koje neće prestati trajati i postojati. Zato, otiđite tamo sa najboljim što imate. Kazano nam je daje između dva krilu dženetskih vrata razdaljina od četrdeset godina, dvije noći i jednog dana, pa opet su preopterećena gužvom.’” Ova je predaja mevkuf, a prethodna merfu’.

Ako je tačno da je ovo Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, spomenuo, znači da je to razdaljina između dva dovratka dženetskih vrata. Ili su to, možda, najveća vrata. Ako se ustanovi da je ovo spomenuo neko drugi a ne Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, u tom slučaju daje se prednost prethodno spomenutom hadisu Ebu Hurejre. Međutim, Imami-Ahmed u svome Musnedu bilježi da je Hamad b. Seleme rekao da je čuo od El-Džeririja kako pripovijeda od Hakima b. Muavije, a on od svog oca Muavije, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao:
“Vi vrijedite kao sedamdeset drugih naroda, jer vi ste najbolji, i najveću počast ćete od Allaha imati. Između dva krila dženetskih vrata je razdaljina od četrdeset godina, dvije noći i jednog dana, pa opet su preopterećena gužvom.”

Ovu predaju bilježi i Ebu Davud: “Obavijestio nas je Ishak b. Šahin, od Halida, od El-Džeririje, od Hakima b. Muavije, od njegovog oca, koji kaže daje riječ o merfu predaji: ‘Između svaka dva krila dženetskih vrata je razdaljina od sedam godina.’”

U Musnedu Abd b. Humejda nalazi se predaja: “Obavijestio nasje El-Hasen h. Musa, Ihn Lehi ‘a. DerradžEbu es-Semh, od Ehul-Hejsema, od Ebu Seida el-Hudrije, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ‘Između dva krila džennetskih vrata je razdaljina od četrdeset godina’.

Ipak, najpouzdaniji je hadis Ebu Hurejre, a ova nusha (prijepis) je slaba, nepouzdana, a Allah najbolje zna. Ebu eš-Šejh prenosi: “Obavijestio nas je Džafer b. Ahmed b. Faris, Jakub b. Humejd, kazivao nam je Halid b. ebi Bekr, od Salema b. Abdullaha, od njegovog oca, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem , rekao: “Vrata na kojaće stanovnici Dženneta ulaziti široka su toliko da dobrom konjaniku trebaju tri dana da prijeđe od jednog dovratka do drugog. Ali, oni će se međusobno naguravati i tiskati tako da će za prelazak te razdaljine trebati puno više.’” Ovo bilježi Ebu Nei’m i ovo se slaže sa predajom koja je muttefek alejh, “da između dva dovratka ima koliko ima između Mekke i Basre”, I zaista, vrijedan bi konjanik za utprtllke tri dana, manje ili više, prešao ovu razdaljinu.

Što se tiče hadisa Hakima b. Muavije, on spada u mudtarib hadise. Hamad b. Seleme spominje, od El-Džeririje, razdaljinu od četrdeset godina, a Halid, od njega, spominje sedam godina. U hadisu Ebu Seida, koji je merfu, stoji četrdeset godina, kako prenosi Derradž od Ebul-Hejsema. Imami-Ahmed kaže: “Hadisi koje nam prenosi Derradž su mnogobrojni.” Uhu Hatim er-Razi kaže da je riječ o slabom prenosiocu, a Nesaija za njega veli da nije jak prenosilac. Vjerodostojno je, dakle, samo ono što je merfu nije mudtarib, šaz, ili ma’lul.Takav je hadis Ebu Hurejre, koji je potpuno pouzdan, muttefek alejh. Premda, i hadis Hakima b. Muavije može biti mevkuf, poput hadisa Utbe b. Gazvana.

“Vodič ka Džennetu” Ibn Kajjim el-Dževzi


Preporuči tekst

Related Post