Zbog čega Allah čuva svoje robove

1203 0
Preporuči tekst

Kako i na koji način Allah čuva vjernike dok čine ibadet

Allah nas čuva tako što čuva naše tijelo, naše zdravlje, naš imetak, porod, a najvažnije je čuvanje naše vjere, daje nam da budemo postojani i da ne zalutamo. O svemu navedenom ljudi najčešće brinu, pa je to samim tim i najvažnije. Više je razloga zbog kojih Allah čuva Svoje robove, među njima su:

Obavljanje sabah-namaza na vrijeme

Imam Muslim bilježi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko klanja sabah-namaz, on je pod Allahovom zaštitom, pa zato budite pažljivi prema takvoj osobi, a ko povrijedi onoga ko je pod Allahovom zaštitom, Allah će ga dostići, a onda će ga strovaliti u vatru Džehennema.”

Stotinu puta izgovoriti: “La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej’in kadir! – Nema boga osim Allaha, Jedinoga, koji nema sudruga. Njemu pripada vlast nad svim i sva zahvalnost! On sve može!”

Buhari i Muslim bilježe da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, onome ko ovu dovu prouči stotinu puta garantirao nagrade:

– kao da je oslobodio deset robova;

– upisat će mu se stotinu dobrih djela;

– bit će mu pobrisano stotinu grijeha;

– bit će zaštićen od šejtana sve do noći;

– niko neće učiniti bolje djelo od njega, osim onoga koji prouči više od njega.

Učenje sura El-Ihlas, El-Felek i En-Nas po tri puta ujutro i navečer

Ebu Davud bilježi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uči sure El-Ihlas, El-Felek i En-Nas, kad nastupi noć i osvane jutro po tri puta, neće ti trebati ništa više za bilo šta ili protiv bilo koga.”

Učenje Ajetul-Kursijje prije spavanja

Buhari bilježi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada legneš u postelju, prije nego što zaspiš, prouči Ajetul-kursijju do kraja. Allah će ti odrediti čuvara i šejtan ti se neće približiti u toku noći, sve do sabaha.”

Učenje Ajetul-Kursijje ujutro i navečer

Nesai i Taberani bilježe da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko prouči Ajetul-kursijju ujutro zaštićen je od džina do noći, a ko je prouči početkom noći, zaštićen je od džina sve do jutra.”

Učenje zadnjih ajeta sure El-Bekara navečer

Buhari i Muslim bilježe da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko prouči posljednja dva ajeta sure El-Bekara u toj noći, to mu je dovoljno (protiv svake nedaće).”

Učenje dove “Bismillahil-lezi la jedurru measmihi šej’un fil-erdi ve la fis-semāi ve huves-Semīul-Alīm! – S imenom Allaha, kad se Njegovo ime spomene, nikakvo zlo na Zemlji i na nebesima ne može se počiniti, a On je Onaj koji sve čuje i sve zna”, po tri puta ujutro i navečer

Ebu Davud, En-Nesai, Ibn Madža i Tirmizi bilježe da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svaki Božiji rob koji ujutro i početkom večeri tri puta prouči dovu (gore navedenu) ništa mu neće nauditi.”

Učenje dove “Eūzu bi kelimātillahit-tāmmāti min šerri ma halek! – Pomoću savršenih Allahovih riječi zaštićujem se od svakog zla”, tri puta navečer

Ibn Hiban bilježi u svom Sahihu da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko prilikom nastupanja noći tri puta prouči dovu (gore navedenu) neće mu nikakav otrov naškoditi.”

Učenje dove “Eūzu bi kelimātillahit-tāmmāti min šerri ma halek! – Pomoću savršenih Allahovih riječi zaštićujem se od svakog zla”, prilikom posjete nekog mjesta

Muslim bilježi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko prilikom posjete nekog mjesta prouči dovu (gore navedenu) ništa mu neće nauditi sve dok ne napusti to mjesto.”

Učenje dove “Bismillahi, tevekkeltu alallahi, ve la havle ve la kuvvete illa billahi! – U ime Allaha, u Allaha se pouzdam, nema pomoći niti moći bez Allahove pomoći i moći”, prilikom izlaska iz kuće

Tirmizi, Nesai i Ebu Davud bilježe da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada čovjek izađe iz kuće pa prouči dovu (gore navedenu), biva mu rečeno: ‘Dovoljno ti je, upućen si (na Pravi put), dosta ti je (svjesnosti) i zaštićen si (od neprijatelja).’ Šejtan će biti od takvog udaljen.”

Svima nama potrebna je Allahova zaštita, a svi smo u mogućnosti da obavljamo ovo što smo naveli, pa čuvajte ono čime vas Allah čuva!

Piše: Mithad R. Ćeman


Preporuči tekst

Related Post