OVO JE NAJBOLJA DOVA I NAJBOLJI ZIKR

1797 0
Preporuči tekst

1.Prenosi Mu’az r.a., da je Allahov Poslanik rekao:”Ući će u džennet onaj kome zadnje riječi budu la ilahe illellah.”(Ebu Davud,’kitabu-l-dženaizi, babu-t-telkini, br.3116, Ahmed u Musnedu 5/233,247, Hakim u Mustedreku 1/351 i veli da je lanac prenosilaca ispravan,’sa njim se slaže i Zehebi,’a ispravnim ga je ocijenio Albani u djelu Sahihu-l-džami’ br.6479)

2.Od Ebu Zerra se prenosi da je kazao:”O Allahov Poslaniče, posavjetuj me,’pa mu je Poslanik rekao:’Kada uradiš loše djelo,’odmah iza njega učini i dobro.’Nakon čega je Ebu Zerr upitao:’O Allahov Poslaniče,’da li je dobro djelo la ilahe illellah?,pa mu je Poslanik odgovorio:’Te riječi su najbolje dobro djelo.”(Musned imama Ahmeda, 5/169,’a ispravnim ga je ocijenio Albani u djelu Silsiletu-l-ehadisi-s-sahihati br.1373)

3.Abdullah b.Amr prenosi od Poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je Nuh svome sinu na samrti rekao:”Naređujem ti da kažeš la ilahe illellah, jer uistinu, kada bi se sedam nebesa i sedam zemalja stavilo na jedan tas vage, a la ilahe illellah na drugi tas, prevagnule bi riječi la ilahe illellah…”(Musned imama Ahmeda,2/170,225, Buhari u djelu El-edebu-l-mufred br.548, Bezzar br.2998 i 3069.Ispravnim ga je ocijenio Ahmed Šakir u komentaru na Ahmedov Musned pod brojem 6083 i Hakim, a sa njim se složio i Zehebi 1/48.Rekao je Hejsemi u djelu Medžme’u-z-zevaidi 5/133 i 142 :Bilježi ga Bezzar i Ahmed ,a prenosioci mu pouzdani.)

4.Od Ebu Se’ida El-Hudrija se prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao:”Musa je kazao:’O Gospodaru, poduči me nečenu sa čime ću ti činiti zikr i sa čime ću te dozivati.’Pa mu je Allah rekao:’O Musa ,reci la ilahe illellah’, nakon čega je Musa kazao:’O Gospdaru, svi tvoji robovi to govore, ja želim nešto poebno za mene.’Tada mu Gospodar reče:’O Musa, kada bi sedam nebesa i sedam zemalja stavio na jednu stranu, a riječi la ilahe illellah na drugu, riječi la ilahe illellh bi prevagnule.”(Bilježi ga Ebu Ne’im u djelu Hiljetu-l-evlija 8/327 , 328 i Nesai u djelu ‘Amelu-l-jewmi ve-l-lejleti br.834, i Ebu Ja’ala u Musnedu br.1393, ,a ispravnim ga je ocijenio Hakim i sa njim se slaže i Zehebi 1/528)

5.Od Džabira b. Abdillaha se prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao:”Jedna od najboljih dova je :Elhamdulillah, a najbolji zikr je la ilahe illellah.”(Tirmizi, Kitabu-d-da’wat, babu ma džae enne da’wete-l-muslimi mustedžabe br. 3383, Hakim u Mustedreku 1/503 i kaže da je lanac prenosilaca ovog hadisa ispravan, a Tirmizi veli da je hadis hasen garib.Dobrim ga je ocijenio Albani u Sahihu-l-džami br.1104)


Preporuči tekst

Related Post

Znakovi da te Allah voli

Posted by - 03/09/2019 0
Preporuči tekstKoga Allah voli, njega zavole stanovnici nebesa i Zemlje Uzvišeni Allah objavio je u Kur'anu: ”One koji su vjerovali i…