Negativno Misljenje Nikab

Za sve one koji kažu: ‘Hajd kad se fino zavije, ali brate kad ono stavi preko lica…

3407 0
Preporuči tekst

Odgovor za sve one koji imaju negativno mišljenje o nikabu:

Kakav je propis pokrivanja lica kod žene?

Da vidimo šta kaže ulema…

“Pokrivanje lica kod žene po konsenzusu islamskih učenjaka je bolje (vrjednije) od otkrivanja lica, ali ostaje razilaženje među učenjacima, da li je žena koja otkrije lice grešna ili nije grešna?

Ovo pitanje je oko koga su se razišli u čenjcai na dva poznata mišljenja. Jedna skupina učenjaka kažu da je vadžib – stroga obaveza pokrivanje lica i da žena koja otkjie svoje lice je grešna.

Drugo mišljenje učenjaka jeste da je pokrivanje lica kod žene mustehab – pohvalno djelo, i smatraju da žena koja ne pokrije svoje lice nije grešna.

Također neki učenjaci na to dovezuju da ako je žena lijepa obaveza joj je da pokrije lice, neki se nadovezuju i kažu ako je fitna (smutnja, pokvarenost društva, grijesi) obaveza joj je da pokrije lice.

Važno je da napomenemo! Postoje dva mišljenja kod učenjaka:

Prvo mišljenje: obaveznost pokrivanja lica.

Drugo mišljenje: pohvalno je pokrivanje lica.

Dakle, pokrivanje lica žene je po konsenzusu učenjaka propisana stvar, ali ostaje pitanje, da li je obaveza ili pohvalna djelo!

Što se tiče mene ja još nemam stav po ovom pitanju, jer dokazi obadvije skupine učenjaka su vrlo jaki, pa ostaje pitanje kako razumjeti te textove! “

(Šejh dr. Osman el-Hamis, hafzahullah)

Preveo: Amir Duraković


Preporuči tekst

Related Post