Nafaka Grijesi

Ne uskraćuj sebi nafaku griješenjem

1860 0
Preporuči tekst

Uticaj grijeha na ljudski život

Brate, sestro, najtoplije vam preporučujemo da pročitate naredni tekst, koji govori o tome kako kobne poljedice na ljudski život ostavlja ustrajavanje u činjenju grijeha…

• Grijesisprječavaju i umanjuju opskrbu. Nema sumnje da čovjek biva lišen opskrbe zboggrijeha kojeg počini. Kao što bogobojaznost pridobija opskrbu. Uzvišeni kaže, uprijevodu značenja ajeta: ‘’To je savjet za onoga koji u Allaha i u onaj svijetvjeruje – a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći; i opskrbiće ga odaklese i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta.

Allah će, zaista,ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio.’’ (Et-Talaq 2-3)Također, ostavljanje bogobojaznosti donosi siromaštvo. To se shvata iz ovogajeta. Onaj ko se ne boji Allaha, On mu neće dati izlaza i neće ga opskrbitiodakle se i ne nada, a pridobijanje opskrbe biva putem ostavljanjanepokornosti.

• Grijesikuraže neprijatelje protiv čovjeka. To je kazna za one koji ih čine. Također, išejtani postanu smioni pa ga uznemiravaju, zavode, prišaptavaju, zastrašuju ga,rastužuju i daju da zaboravi ono u čemu je njegova korist.

Protiv njega seusude ljudski šejtani, prema onome što mogu da mu učine od uznemiravanja unjegovom odsustvu i prisustvu. Učini njegovu porodicu smionom protiv njega,njegove sluge, djecu, komšije. Ovo je dovoljno za ogavnost grijeha. Neka jeAllah na pomoći.

• Grijesislabe tijelo. Snaga vjernika potiče iz srca. Kada god ojača njegovo srce ojačai njegovo tijelo. Iako nevjernik može biti snažnoga tijela, on je najslabijikada je potrebno, pa ga njegova snaga iznevjeri kada mu je najpotrebnija.

ImamIbnul-Kajjim, kaže: „Razmisli o snazi tijela Perzijanaca i Rimljana kako ih jeiznevjerila kada im je bila najpotrebnija, kada su ih vjernici nadvladalisnagom svojih tijela i srca.“

• Nestanakblagodati. Nepokornosti uklanjaju blagodati i dovode nedaće. Od roba ne ode nijednablagodat osim zbog grijeha, a ne dođe mu nijedna nezgoda osim zbog grijeha, kaošto spominje Alijj ibn Ebi Talib, radijallahu anhu,: „Nijedna nedaća nije došlaosim sa grijehom, a niti je otišla osim sa pokajanjem.“ Uzvišeni kaže, uprijevodu značenja ajeta: ‘’Kakva god vas bijeda zadesi, to je zbog grijehovakoje ste zaradili, a On mnoge i oprosti.’’

(Šura 30) I kaže: ‘’To je zato štoAllah neće lišiti blagostanja narod kome ga je podario – sve dok se on sam nepromijeni – a Allah sve čuje i sve zna.’’ (El-Enfal 53)

Allah nećepromijeniti blagodat koju je nekom dao sve dok se dotična osoba ne promijeni,pa pokornost Allahu preinači u nepokornost, zahvalu u nezahvalu, povodeNjegovog zadovoljstva u povode Njegove srdžbe. Pa kada se promijeni, promijenimu se i adekvatna kazna, a tvoj Gospodar ne čini nepravdu robovima.

Akonepokornost zamijeni pokornošću Allah će mu kaznu zamijeniti oprostom,poniženje ponosom. ‘’Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe neizmijeni. A kad Allah hoće jedan narod kazniti, niko to ne može spriječiti;osim Njega nema mu zaštitinika.’’ (Er-R’ad 11)

Kada si u blagodati čuvaj je. Jer grijesi uklanjaju blagodati. Čuvaj ih pokornošću Gospodaru robova.Jer se Gospodar robova brzo sveti.

• Grijesi brišu bereket života, opskrbe, znanja, djela i pokornosti. Općenito, brišu berekete Vjere i dunjaluka. Ni najmanjeg bereketa nećeš naći kod onoga koji čini nepokornost Allahu u njegovom životu, Vjeri i dunjaluku. – ‘’A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali, ali, oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili.’’ (El-’Araf 96) Grijesi su razlog za brisanje blagoslova u svemu. Musliman treba da bježi od grijeha sve dok ne zadobije bereket u Vjeri, dunjaluku i Ahiretu.

• Grijesislabe čovjeka pred njegovom dušom. Ovo je jedna od najvećih kazni za grijehe.Oni ga iznevjere kada je čovjek sebi najpotrebniji. Svako je u potrebi daspozna ono što mu korsti i što mu šteti u njegovom životu, a i budućem svijetu.Najznaniji su oni koji su to najbolje podrobno spoznali.

Grijesi iznevjere robaprilikom prikupljanja znanja i davanja prednosti stalnoj sreći nad prezrenom iprolaznom srećom. Grijesi ga pokrivaju od savršenstva ovoga znanja izaokupiranosti onim što mu je najpreče i najkorisnije na oba svijeta. Kadačovjek zapadne u neugodnost i želi da je se riješi njegovo srce, duša itjelesni organi ga iznevjere.

Tada je na stepenu čovjeka koji sa sobom ima sablju ali je prekrivena hrđom i stavljena je u korice tako da je nikada ne izvlači. Zatim mu se ispriječi neprijatelj i on želi da ga ubije, pa stavi ruku na dršku sablje i trudi se da je izvuče, ali ona ne izlazi. Neprijatelj ga iznenadi i nadvlada. Isto tako srce zahrđa od grijeha i biva napadnuto bolešću, pa kada se ukaže potreba za borbu sa neprijateljem ništa ne nađe. Rob se bori i opire i izlaže svojim srcem i dijelovima tijela shodno volji srca.

Ovim se želi reći da kada rob zapadne u nedaću ili iskušenje njegovo srce, jezik i tjelesni udovi ga iznevjere prema onome što mu je najkorisnije. Njegovo srce se ne preda pouzdanju u Allaha i pokajanju Njemu, poniznosti i predanosti pred Njim, niti ga njegov jezik podstiče na spomen.

• Jedna od posljedica grijeha jeste i da Allah kuje spletke protiv onoga ko ih kuje, da će prevariti onoga ko Njega nastoji prevariti, da će se ismijavati onome ko se ismijava, da će zavesti srce koje je skrenulo sa Istine. Sve su to kazne za grijehe. Molimo Allaha za spas.

• Grijesi uzrokuju tegoban život na dunjaluku i u berzehu, a na Budućem svijetu patnju. Sve su to kazne za grijehe. Uzvišeni kaže u prijevodu značenja ajeta: ‘’A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživiti.’’ (Ta-ha 124)

Ibnul-Kajjim, kaže: „Tegoban život će pratiti onoga ko se udalji od onoga što je Allah objavio Njegovom Poslaniku, alejhisellam, i to će biti na dunjaluku, berzehu i na Dan povratka. Oko nije radosno, srce nije smireno, niti je duša spokojna osim sa njenim Gospodarem koji je Jedini Istina, a sve ono što se mimo Njega obožava je neistina. Čije oko osjeti sreću sa Allahom, u njemu će osjetiti sreću svako oko, a ko ne osjeti sreću sa Allahom, svoju će dušu iz žalosti rastrgati za dunjalukom.“

• Otežavanje svih poslova. Ovo je jedan od najvećih posljedica koja pogađa griješnika. Ne krene činiti nijednu stvar a da mu se ona ne zatvori ili mu bude preteška. Ko se bude Allaha bojao On će mu svaku stvar olakšati, a ko zapostavi takvaluk, svaka stvar će mu biti teška. Čuditi se kako rob pronalazi puteve dobra i koristi, a koristi su mu zatvorene i putevi otežani, a u isto vrijeme ne zna odakle mu je dato.

• Život griješnika se skrati i nestaje njegovog bereketa, i tako mora biti. Kao što dobročinstvo povećava život, griješenje skraćuje život. Učenjaci su se razišli oko toga, pa je jedna grupa rekla: Skraćivanje griješnikovog života znači odlazak i brisanje blagoslova njegovog života. Ovo je istina i ovo je jedan od utjecaja grijeha.

Druga skupina je rekla da ga uistinu skraćuje kao što se uskraćuje opskrba. Uzvišeni Allah je za bereket u opskrbi dao mnoge povode koji je umnožavaju i uvećavaju. Bereket u dužini života ima mnoge povode koji ga uvećavaju. Nije isključeno da se život može povećavati jednim, a skraćivati drugim povodima. Opskrba, smrtni časovi, zdravlje i bolest, bogatstvo i siromaštvo iako su određenje Gospodara, Azze ve Dželle, On ipak određuje što želi putem povoda koje je učinio da ih njihovi uzroci iziskuju. Sljedeća skupina je rekla: Utjecaj grijeha na smanjenje dužine života je sadržan u tome da je suština života u životu srca.

Čovjekov život su samo vremena njegovoga življenja sa Allahom. To su sati njegova života. Dobročinstvo, takvaluk i pokornost povećavaju ova vremena koja su suština njegovog života, i nema drugog življenja osim ovoga. Kada se rob udalji od Allaha i zaokupira grijesima, izgube se oni istinski dani njegovog života.

• Allah, Azze ve Dželle, otklanja strahopoštovanje prema griješniku iz srca stvorenja. Ovo je jedna od kazni za grijehe. Nema sumnje da on postane prezren kod njih, oni ga potcjenjuju, kao što je on sebe zapostavio i potcijenio. Koliko čovjek voli Allaha, toliko ga vole i ljudi. Koliko se pribojava Allaha, toliko ga se pribojavaju i ljudi. Koliko respektuje Allaha i Njegove zabrane, toliko ga respektuju i ljudi. Kako će rob narušiti Allahove zabrane a u isto vrijeme željeti da ljudi ne naruše njegove zabrane. Kako se može olahko odnositi prema Allahovom pravu, a da ga Allah ne učini prezrenim kod ljudi.

Kako može potcjenjivati nepokornosti Allahu a da ga ljudi ne potcjenjuju? Uzvišeni kaže: ‘’Zar ne znaš da se i oni na nebesima i oni na Zemlji Allahu klanjaju, a i Sunce, i Mjesec, i zvijezde, i planine, i drveće, i životinje, i mnogi ljudi, a mnogi kaznu i zaslužuju. A koga Allah ponizi, niko ga ne može poštovanim učiniti; Allah ono što hoće radi.’’ (Hadž 18)

Autor: Dr. Seid El Kahtani – iz knjige: “SVJETLOST BOGOBOJAZNOSTI I TAME GRIJEŠENJA”

num.com


Preporuči tekst

Related Post